Souhlas se zpracováváním osobních údajů

PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.EMI-SHOP.CZ

 

obchodní korporace:

E.Mi - International s.r.o.

IČO 24214647

se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 189332

 

Článek I.       Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového www.shop.emischool.cz.

1.2.        Kupující má možnost se seznámit s těmito obchodními podmínkami před odesláním své objednávky, kdy je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

Článek II.      vymezení pojmů

2.1.       Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

2.2.       Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.3.       Spotřebitelská smlouva je smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

2.4.       Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účelem y ochrany spotřebitele mimo jiné také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pakliže kupující ve své objednávce uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla stanovená těmito obchodními podmínkami pro podnikatele.  

 

Článek III.     Zákaznický účet

3.1.        Při registraci na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.2.        Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

3.3.        Prodávající může zrušit zákaznický účet v případech, kdy zejména kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či svůj zákaznický účet zákaznický účet po dobu delší jak 18 měsíců nevyužívá.

3.4.        Kupující bere na vědomí, že zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nemusí být zákaznický účet dostupný nepřetržitě.

 

Článek IV.     Uzavření kupní smlouvy

4.1.        Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.shop.emischool.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem a uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní ode dne odeslání objednávky.

4.2.        Prodávající neprodleně potvrdí v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4.3.        Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží kupujícímu prodávajícím nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

4.4.        Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Spotřebitel je povinen tuto skutečnosti oznámit prodávajícímu e-mailem.

4.5.        Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4.6.        Veškeré údaje, jež jsou uvedeny u zboží na webových stránkách, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Článek V.      cena zboží a platební podmínky

5.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následující způsoby:

·         v hotovosti na dobírku – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

·         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo bankovního účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží s tím, že v opačném případě nebude zboží odesláno či předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

·         bezhotovostně platební kartou – po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde zadá potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě.

5.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

5.4.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.        Prodávající je plátcem dané z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

5.6.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Článek VI.     přeprava a dodání zboží

6.1.        Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.

6.2.        Dodání zboží do zahraniční není možné a uskutečňuje se výhradně na území České republiky.

6.3.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen zboží dodat na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.

6.4.        Pakliže z důvodů na straně kupujícího je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6.5.        Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad pak tyto neprodleně přepravci oznámit. Pakliže je obal zboží porušen, přičemž toto porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Článek VII.    odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

7.1.        Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.2.        Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit zde dostupné Oznámení o odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy musí prodávající odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.3.        Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu Náměstí 14 října 642/17, 150 00 Praha 5 či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@emischool.cz 

7.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí kupující zaslat zpět prodávajícímu.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:

·      kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

·      od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·      od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a

·      od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.8.        Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit nárok na náhradu škody. Tento nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Článek VIII.   odstoupení podnikatele od kupní smlouvy

8.1.        V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

Článek IX.     odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

9.1.        S výjimkou případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Prodávající je oprávněn v takovém případě odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku.

9.2.        V případě, že kupující uhradil alespoň část kupní cen zboží, bude tato částka kupujícímu převedena zpět na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Článek X.      Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

10.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174.

10.2.      Při uplatňování práv z vadného plnění postupuje prodávající dle Reklamačního řádu.

10.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Článek XI.     Slevy a slevové kupóny

11.1.      Prodávající poskytuje různé druhy slev (např. věrnostní, množstevní). Každá sleva má pravidla pro jejich užití.

11.2.      V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

11.3.      Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně pospány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

11.4.      Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

11.5.      V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

Článek XII.   Ochrana osobních údajů

13.1.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Článek XIII.   Ochrana osobních údajů

 

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

Článek XIV. závěrečná ustanovení

14.1.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

14.2.      V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy Archivu obchodních podmínek.

14.3.      Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2020.  Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

E.Mi - International s.r.o.