Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.emi-shop.cz

 

Prodávající:

 obchodní firma: E.Mi - International s.r.o.

IČO: 24214647

DIČ: CZ24214647

se sídlem: U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsané v OR: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 189332

poštovní a doručovací adresa: Nekvasilová 27, 186 00 – Praha 8, Invalidovna.

webová stránka: www.shop.emischool.cz

název banky: Československá obchodní banka, a. s.

IBAN: CZ6903000000000286905349

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

Článek I.      

Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 • Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese shop.emischool.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Kupující má možnost se seznámit s těmito obchodními podmínkami před odesláním své objednávky, kdy je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

 

 

Článek II.

VYMEZNÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

 

 • Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Spotřebitelská smlouva je smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účelem y ochrany spotřebitele mimo jiné také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pakliže kupující ve své objednávce uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla stanovená těmito obchodními podmínkami pro podnikatele.

 

Článek iiI.    

Zákaznický účet

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit zákaznický účet v případech, kdy zejména kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či svůj zákaznický účet zákaznický účet po dobu delší jak 18 měsíců nevyužívá.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 

 

 

Článek Iv.    

Uzavření kupní smlouvy

 

 • Veškeré objednávky vyplněné a odeslané prostřednictvím internetového obchodu shop.emischool.cz jsou závazné.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu.
 • Je-li kupujícím podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu - podnikateli.
 • Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo ze zákonných důvodů.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Spotřebitel je povinen tuto skutečnosti oznámit prodávajícímu e-mailem.
 • Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
 • Veškeré údaje, jež jsou uvedeny u zboží na webových stránkách, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Článek v.     

cena zboží a platební podmínky

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následující způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo bankovního účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží s tím, že v opačném případě nebude zboží odesláno či předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
  3. bezhotovostně platební kartou – po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde zadá potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě,
  4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay - zahrnuje platební systémy Apple Pay, Google Pay, Air Bank, MONETA money bank, FIO banka, Platba24 (Česká spořitelna), mPeníze (mBank), ČSOB.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je plátcem dané z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

 

Článek vI.    

přeprava a dodání zboží

 

 • Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.
 • Dodání zboží do zahraniční není možné a uskutečňuje se výhradně na území České republiky.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen zboží dodat na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.
 • Pakliže z důvodů na straně kupujícího je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad pak tyto neprodleně přepravci oznámit. Pakliže je obal zboží porušen, přičemž toto porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Článek vII.   

odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

 

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, či poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím:
  1. emailu na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@emischool.com, nebo
  2. písemně na adresu Náměstí 14 října 642/17, 150 00 Praha 5.

Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Vrácení peněžních prostředků se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na službu (jako např. refundace zásilky, prodloužená záruka, prodloužená lhůta pro odstoupení apod.).
 • Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

Kupující tak zejména bere na vědomí, že nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v případě, že z jeho strany dojde k rozbalení zboží jako jsou laky na nehty či jiné kosmetické výrobky určené k péči o pleť, pokožku nebo líčení.

 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně zpět na účet, ze kterého prodávající kupní cenu přijal.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky není vratný.

 

Článek vIII.

odstoupení podnikatele od kupní smlouvy

 

 • V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

Článek ix.    

odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

 

 • S výjimkou případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Prodávající je oprávněn v takovém případě odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku.
 • V případě, že kupující uhradil alespoň část kupní ceny zboží, bude tato částka kupujícímu převedena zpět na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

 

Článek X.     

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Při uplatňování práv z vadného plnění postupuje prodávající dle reklamačního řádu.

 

Článek XI.    

Slevy a slevové kupóny

 

 • Prodávající poskytuje různé druhy slev (např. věrnostní, množstevní). Každá sleva má pravidla pro jejich užití.
 • V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.
 • Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně pospány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.
 • Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

Článek XII.   

Ochrana osobních údajů

 

 • Prodávající za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.
 • Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde.

 

Článek xIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@emischool.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

 

 

 

 

 

Článek Xiv.

závěrečná ustanovení

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Přílohu obchodních podmínek vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
 • V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy Archivu obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023.

 

 

E.Mi - International s.r.o.