Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.emi-shop.cz 

 

Reklamační řád

 

Prodávající:

 

obchodní firma: E.Mi - International s.r.o.

IČO: 24214647

DIČ: CZ24214647

se sídlem: U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsané v OR: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 189332

poštovní a doručovací adresa:  E.Mi - International s.r.o., Dělostřelecká 371, 261 01 Příbram 1.

webová stránka: www.shop.emischool.cz

název banky: Československá obchodní banka, a. s.

IBAN: CZ6903000000000286905349

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

 

Článek I.       

Úvodní ustanovení

 

 • Je-li kupující spotřebitel, reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k tomuto reklamačním řádu.
 • Je-li kupující podnikatel, řídí se odpovědnost prodávajícího za vadné plnění občanským zákoníkem.
 • Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
 • Mi – International s.r.o., Dělostřelecká 371, 261 01, Příbram 1.
 • Pro reklamaci zboží lze využít tento online reklamační formulář: https://www.emi-shop.cz/manualy/manual-na-vyplneni-reklamacniho-formulare/

 

 

Článek II.

Povinnosti kupujícího

 

 • V případě, že zboží jeví v okamžiku doručení viditelné známky poškození, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Po převzetí je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a o zjištěných vadách informovat prodávajícího telefonicky či na e-mailovou adresu eshop@emischool.cz.
 • Pro řádné vyřízení reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu, a to poštou (jako obchodní balík), případně osobním doručením, a to na adresy uvedené výše. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit stručný popis vady.

 

 

 

 

 

 

Článek II.

Povinnosti PRODÁVAJÍCÍHO

 

 

 

 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

 

 

Článek III.

Práva kupujícího z vadného plnění

 

 • V případě vady zboží má kupující práva z vadného plnění ve smyslu § 2161 a násl. občanského zákoníku.
 • U vybraného zboží prodávající poskytuje kupujícímu záruku, že zboží při převzetí nemá vady.
 • Není-li níže stanoveno jinak, použijí se pro vznik, obsah a proces uplatnění práv ze záruky obdobně § 2161 a násl. občanského zákoníku.
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby je uvedena na obalu zboží. Není-li záruka (záruční doba) na obalu zboží uvedena, prodávající záruku neposkytuje a kupující má práva z vadného plnění ve smyslu § 2161 a násl. občanského zákoníku.
 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením. Nárok na uplatnění práv ze záruky zaniká mimo jiné v následujících případech:
  1. vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla,
  2. vada vznikla nevhodným používáním zboží,
  3. vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem,
  4. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce,
  6. zboží bylo poškozeno živly.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží prodejci, a to v podobě poštovného v nezbytné výši. Smluvní strany se dohodly, že prodávající uhradí kupujícímu účelně vynaložené náklady na doručení reklamovaného zboží prodejci pouze na základě daňového dokladu prokazujícího výši skutečně vynaložených nákladů na doručení.
 • Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 • V případě zániku smlouvy z důvodu oprávněné reklamace zboží, jež bylo zcela nebo z části uhrazeno prostřednictvím slevové poukázky, bude kupujícímu připsána nová sleva ve výši odpovídající částce, která byla na úhradu oprávněně reklamovaného zboží ze slevy použita.
 • V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

E.Mi - International s.r.o.