Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.shop.emischool.cz.

 

obchodní korporace:

E.Mi - International s.r.o.

IČO 24214647

se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 189332

 

Článek I.       ZA JAKÉ VADY PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ

 

1.1.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

a)            má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)           se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)            věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)           je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)           věc vyhovuje požadavkům právních předpisů, a

f)            nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

1.2.        V případě kupujícího, který je spotřebitelem, platí, že pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.3.        V případech, kdy je kupující podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností prodávajícího, náleží kupujícímu práva z vadného plnění i v takovém případě.

1.4.        Spotřebitelům prodávající odpovídá dále za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, nad rámec zákonné záruční doby žádnou záruku za jakost.

1.5.        V případech, kdy kupující není spotřebitelem, není kupujícímu záruční doba uvedená v článku II. poskytována, neboť článek II. se vztahuje pouze na spotřebitele.

 

Článek II.      záruční doba 

2.1.        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady u nepoužitého spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2.        Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u zboží podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze zboží použít, trvá záruční doba do takto uvedeného data.

2.3.        V případě, že kupujícímu bude zboží vyměněno za nové zboží či opraveno (výměna součástek a použití náhradních dílů), neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží kvůli vadě používat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

Článek III.     práva z vadného plnění

 

3.1.        Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)            na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)           na odstranění vady opravou věci,

c)            na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)           odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.2.        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

a)            odstranění vady, anebo

b)           přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

3.3.        Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3.4.        Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a)            došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b)           použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c)            nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)           prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Článek IV.     práva z vadného plnění náležející pouze spotřebiteli

4.1.        Je-li kupující spotřebitelem, použijí se na jeho práva z vadného plnění též následující ustanovení.

4.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

a)            má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)           se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)            věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)           je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)           věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3.        Nemá-li věc vlastnosti uvedené v ustanovení 4.2., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.4.        Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.5.        Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Článek V.      kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit

5.1.        Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

·         kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo

·         kupující vadu sám způsobil, anebo

·         uplynula záruční doba.

5.2.        Záruka a práva z vadného plnění se dále nevztahují na:

·         zboží prodávané za nižší cenu (pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána), anebo

·         opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, anebo

·         u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, anebo

·         vyplývá-li to z povahy věci.

 

Článek VI.     REKLAMACE

6.1.        Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

a)           zaslání zboží: Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

              Formulář pro reklamaci zboží naleznete zde.

b)           osobní doručení: Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

6.2.        Reklamaci uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

6.3.        O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, případně v této lhůtě rozhodne, že je k rozhodnutí třeba odborné posouzení, o čemž kupujícího informuje. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bezodkladně nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá právo kupujícího od kupní smlouvy odstoupit.

6.4.        Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

6.5.        Za účelem usnadnění reklamace lze vyplnit tento reklamační formulář.

 

Článek VII.    závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný a účinný ode dne 1.1.2020.  Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

E.Mi - International s.r.o.