Všeobecné obchodní podmínky poskytování kurzů pro podnikatele

Obchodní podmínky pro podnikatele

 

obchodní korporace:

E.Mi - International s.r.o.

IČO 24214647

se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 189332

tel.: + 420 770 155 800, e-mail: czech@emischool.com pro objednávání a poskytování informací o kurzech a doručování elektronické pošty

(dále jen „Poskytovatel“)

 

Provozovna:

E.Mi Nail School

nám. 14. října 642/17

150 00 Praha 5

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kurzy ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE. Tohoto typu kurzu se může účastnit pouze podnikatel, který má přidělené IČO v oboru manikúra nebo pedikúra.

Potvrzením účasti na kurzu (e-mailem nebo jinou písemnou formou) se zavazuje Objednatel zaplatit sjednanou cenu kurzu. Uhrazením ceny kurzu Objednatel kurzu stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Po přijetí úhrady kurzu se Poskytovatel zavazuje umožnit Objednateli (a/nebo určenému dalšímu účastníkovi či dalším účastníkům) účastnit se Kurzu a být účastníkem a absolventem tohoto Kurzu.

 

Storno podmínky:

ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY OBJEDNATELE:

V případě zrušení kurzu ze strany objednatele je Objednatel povinen z celkové sjednané ceny Kurzu zaplatit Poskytovateli:

                -        částku rovnající se 30 % z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení Smlouvy dojde v době více než 10 pracovních dní včetně před zahájením Kurzu, nebo

                -        částku rovnající se 70 % z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení Smlouvy dojde v době více než 5 pracovních dní včetně před zahájením Kurzu, nebo

                -        částku rovnající se 100 % z celkové sjednané ceny Kurzu, pokud k účinnému zrušení Smlouvy dojde v době od 4. dne před zahájením Kurzu do dne zahájení Kurzu.

 

Důvodem zrušení účasti na kurzu není změna časových dispozic kurzu.

Důvodem zrušení účasti na kurzu není situace, kdy konání kurzu bude bránit závažná překážka, tzv. vyšší moc, např. pandemie, vichřice, vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR atd. , v tomto případě nabídne Poskytovatel Objednateli náhradní termín kurzu. V tomto případě nemá Objednatel nárok na vrácení kurzovného.

 

ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY POSKYTOVATELE

Poskytovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:

  • Kurz není obsazen minimálně 2 osobami
  • Lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu
  • Konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka např. havárie v provozovně, vyšší moc. V případě vyšší moci (epidemie, vichřice, nouzový stav vyhlášení Vládou ČR).

 

V těchto případech bude určen náhradní termín konání tohoto kurzu. Objednatel nemá nárok na odstoupení od kurzu a vrácení ceny kurzu. Objednatel má nárok na účast na kurzu v náhradním termínu.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.06.2020

 

Poskytovatel


E.Mi - International s.r.o.