V lednu bude škola uzavřena a budeme otevírat pravděpodobně v únoru na novém místě. Pražském Karlíně. Vše se dozvíte brzy.

Obchodní podmínky online kurzů

Článek I.

Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o vzdělání, pořádaného vzdálenou formou ve formě video kurzů, uzavírané mezi námi (dále jen E.Mi“) jako provozovatelem Emi kurzů (dále též jen jako „kurz“) a Vámi jako klientem, a to prostřednictvím webového rozhraní https://www.emi-kurzy.cz (dále též jen jako „webové rozhraní“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy vzdělání, která je uzavírána v souvislosti s nákupem vzdáleného kurzu.

 

2) Tyto VOP přitom obsahují informace a údaje, se kterými je třeba se seznámit před tím, než dokončíte registraci na webové stránce emi-kurzy.cz (dále též jen jako „registrace“). Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o náležité prostudování VOP s tím, že pokud budete mít nějaké připomínky či dotazy, obraťte se na nás ještě před registrací, a to na e-mailové adrese uvedené v odst. 3 tohoto článku VOP. Takto můžeme předejít eventuálním nedorozuměním a vysvětlit případné nejasnosti. Tím, že potvrdíte přečtení těchto VOP, platí, že s těmito VOP souhlasíte.

 

4) Provozovatelem kurzů je:

E.Mi - International s.r.o.

IČO 242 14 647

DIČ CZ24214647

se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 189332

kontaktní telefon: +420 770 155 800 adresa pro doručování elektronické pošty: czech@emischool.com

 

5) Uvedete-li do registračního formuláře datum narození, či neuvede žádnou identifikaci, budeme Vás požadovat za spotřebitele. Uvedete-li do registračního formuláře identifikační číslo či jinou podnikatelskou identifikaci, budeme Vás požadovat za podnikatele. 

 

6) Jste-li spotřebitelem, upozorňujeme Vás, máte podle § 1829 a násl. občanského zákoníku obecné právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Vy, jako spotřebitel, uzavřením smlouvy souhlasíte s tím, aby bylo okamžitě plněno. Jelikož předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku okamžitě po uzavření smlouvy, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a jelikož souhlasíte s okamžitým plněním, v takovém případě Vám, jako spotřebiteli, nevzniká právo na odstoupení od smlouvy. 

 

 

Článek II.

Registrace a platba

1) Registrace se provádí přes webové rozhraní, a to odesláním vyplněného registračního formuláře. Do tohoto registračního formuláře vyplníte své identifikační údaje. Poté, co vyplníte požadované údaje, budete systémem vybídnuti k uhrazení ceny kurzu platební kartou. Před uhrazením a odesláním registračního formuláře údaje zkontrolujte. V případě chybného údaje v odeslaném registračním formuláři napište správné údaje na czech@emischool.com. Údaje opravíme.

 

2) Cena kurzu se hradí platební kartou. Po vybrání a kliknutí na tlačítko „objednat“ budete přesměrováni na platební bránu, kde zadáte údaje potřebné pro provedení první platby platební kartou. O úspěšném dokončení registrace Vás budeme informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu zadanou při registraci.

 

3) Pakliže by v rámci registrace vznikly nějaké nesrovnalosti, můžeme Vás kontaktovat za účelem ověření Vaší identity. Nepodaří-li se nám Vaši identitu ověřit, má se za to, že žádost o registraci vůbec nebyla podána a takovou žádostí se nadále nebudeme zabývat.

 

4) Pokud dojde ke změně Vašich údajů uvedených v registračním formuláři, musíte nám toto neprodleně oznámit emailem na czech@emischool.com.

 

Článek III.

Cena kurzu

1) Cena kurzu je uvedena na webovém rozhraní, a to u každého požadovaného kurzu samostatně. K této ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky.

 

2) Cena je hrazena vždy při nákupu jednotlivého kurzu. Platby probíhají v českých korunách. Při platbě z bankovního účtu jiné měny je částka stržena dle aktuálního denního kurzu banky. Uvedená cena v € je pouze orientační.

 

3) Vstup do zvoleného kurzu Vám bude umožněn až po úspěšně provedené transakci na platební bráně. 

 

Článek IV.

Varianty kurzu

1) Kurzy se dělí na dvě varianty – prosté kurzy a kurzy s certifikátem. Variantu kurzu zvolíte na webovém rozhraní. 

 

2) Prostý kurz je kurz, po jehož vzhlédnutí Vám nevydáme žádný certifikát a nemáte povinnost absolvovat žádný test.  

 

3) Kurz s certifikátem je kurz, po jehož shlédnutí a nastudování obsahu Vám bude předložen test či budete vyzván k účasti na přezkoušení. Bližší podrobnosti a podmínky testu jsou uvedeny u každého jednotlivého kurzu. Pokud úspěšně absolvujete daný test v předem určeném čase, vystavíme Vám certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Certifikát Vám bude odeslán emailem. Nárok na vydání certifikátu Vám vznikne pouze v případě, že zcela splníte všechny podmínky pro jeho vydání. 

Na absolvování certifikace získává absolvent 14 dnů od ukončení dostupnosti kurzu.

 

4) Online kurz je dostupný po dobu 30 dnů od zakoupení. Po uplynutí této doby již nebude ke kurzu udělen přístup.

 

 

 

Článek V.

Uživatelský účet

1) Po registraci Vám vytvoříme uživatelský účet. Do účtu se musíte přihlásit pomocí přihlašovacích údajů obdržených na email, a to nejpozději do 24 hodin.

 

2) Po aktivaci účtu Vám tak bude zpřístupněn digitální obsah se zvoleným kurzem, přičemž tento obsah je přístupný pouze Vám a nelze jej sdílet s jinými osobami, které nemají uhrazenou cenu kurzu (např. poskytnutím přihlašovacích údajů třetí osobě), tj. obsah je určen k užívání pouze pro Vaši vlastní potřebu bez možnosti šířit jej dál třetím stranám a právo užívat uživatelský účet je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou v registračním formuláři). Digitální obsah je chráněn autorským právem, a proto jej nelze bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití třetími osobami.

 

3) Digitální obsah k tomu, aby byl plně funkční, vyžaduje, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení, které umožní přehrávat a otvírat příspěvky obsažené v sekci kurzů. Je tedy zejména nutné používat takový internetový prohlížeč, který bude podporovat potřebné audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky a dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Pro vzdálené přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Z důvodu údržby webového rozhraní nebo výpadku serveru může nastat situace, kdy obsah bude krátkodobě nedostupný.

 

4) Vyhrazujeme si právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků zrušit Váš uživatelský účet, pakliže z Vaší strany došlo k porušení povinností obsažených v těchto VOP.

 

Článek VI.

Ochrana osobních údajů

1) Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná skutečnost, že jste například členem klubu není Vaším osobním údajem. Osobním údajem ovšem už je Vaše adresa, telefonní číslo či bankovní údaje.

 

2) Správcem dle GDPR je ten, kdo operace s osobními údaji provádí a přijímá vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů je tak v postavení správce:

E.Mi - International s.r.o.

IČO 242 14 647

DIČ CZ24214647

se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 189332,

přičemž E.MI v případě potřeby smlouvou pověřuje zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby, např. IT společnosti, účetní společnosti, které poskytnou záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření.

 

3) Při nakládání s Vašimi osobními údaji se jako správce řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) známým jako „GDPR“, které je pro nás přímo závazné. GDPR je v České republice jakožto obecné nařízení dále provedeno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

4) Případný zpracovatel je zavázán Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našich doložených pokynů a v souladu s povinnostmi stanovenými ustanovením čl. 28 a násl. GDPR a po ukončení pověření je nám (příp. nově pověřenému zpracovateli) povinen protokolárně odevzdat všechny Vaše osobní údaje, s nimiž nakládal. Zpracovatel je rovněž povinen být Vám nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR, zejména poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu. Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele, předávat či zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám (to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně jeho oprávněných zájmů), provést jakékoli změny vedoucí ke snížení bezpečnostní úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů, případně námi schválené změny řádně nedokumentovat, nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

5) E.Mi zpracovává Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle těchto obchodních podmínek, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo za účelem splnění zákonné povinnosti E.Mi vůči správním orgánům, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem, tj. dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje pak můžeme v souladu s GDPR zpracovávat rovněž k tzv. přímému marketingu, tedy např. za účelem zasílání slev na produkty, které jste u nás v minulosti nakoupili, nebo doručování jiných obdobných reklamních sdělení (tzv. oprávněný zájem klubu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že o zasílání reklamních sdělení nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoliv zrušit listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v článku I. odst. 4 těchto VOP.

 

6) Seznam klientů nezveřejňujeme žádné třetí osobě.

 

7) Registrací berete na vědomí zpracování svých osobních údajů dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle těchto podmínek, ale také rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu, a rovněž pro účely plnění našich zákonných povinností.

 

8) Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

9) Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (např. počítačovým softwarem) či manuálně (např. zaměstnancem E.Mi). Na základě zpracovávaných Osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje (mimo ty zpracovávané na základě Vašeho souhlasu) budou ze strany E.Mi zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi či po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných právních povinností E.Mi a k ochraně oprávněného zájmu E.Mi podle platných právních předpisů.

 

10) E.Mi nezpracovává žádné Vaše osobní údaje, které by patřily do kategorie zvláštních osobních údajů dle čl. 9 GDPR.

 

11) E.Mi přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo zákoně o zpracování osobních údajů, a to za účelem vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

12) Pakliže zpracováváme Vaše osobní údaje, náležejí Vám následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

a) právo na přístup k Vašim osobním údajům,

b) právo na vysvětlení, opravu, resp. doplnění, Vašich osobních údajů,

c) právo na výmaz Vašich zpracovávaných osobních údajů,

d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

e) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,

f) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

g) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,

h) právo podat stížnost.

Shora popsaná práva můžete u nás uplatnit písemně či e-mailem, a to na kontaktních údajích uvedených níže. Stejně tak se můžete se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

 

13) Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet na níže uvedené adrese.

E.Mi - International s.r.o.

U božích bojovníků 89/1

130 00 Praha 3 – Žižkov

Tel.: +420 773 208 276

e-mail:post@emischool.com

Zřídili jsme pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit na e-mailové adrese post@emischool.com. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení Vás budeme informovat.

 

Článek VII.

Cookies

1) Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našeho webového rozhraní ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webové rozhraní při další návštěvě identifikovala Vás, anebo Vaši návštěvu na našem webovém rozhraní a upravila podle toho obsah a jiná specifika našeho webového rozhraní.

 

2) Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv našeho webového rozhraní a jiných navštěvovaných stránek, reklam, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to z toho důvodu, abyste je nemuseli při příští návštěvě uvádět znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

 

3) Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

 

Článek VIII.

Mimosoudní řešení sporů

1) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím adresy elektronické pošty uvedené v těchto VOP. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti zasíláme na adresu elektronické pošty, z níž nám byla stížnost odeslána.

 

2) Případné spory mezi námi a Vámi, jakožto spotřebitelem, vzniklé ze smlouvy o členství, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele.

 

3) Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelským sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztah mezi námi a Vámi, pokud jste v postavení spotřebitele, se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

2) Smluvní vztah mezi námi a Vámi, pokud nejste v postavení spotřebitele, se řídí těmito VOP vyjma těch částí, které se týkají spotřebitelské ochrany. Ustanovení spotřebitelské ochrany se na Vás, pokud nejste spotřebitel, se na náš právní vztah nepoužije.

 

4) Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto VOP. Tuto změnu oznámíme zveřejněním na webovém rozhraní www.emi-kurzy.cz. Pokud se změnou nesouhlasíte, máte právo změnu VOP odmítnout a smlouvu bez sankce vypovědět ve výpovědní době 15 dnů ode dne zveřejnění nových VOP.

 

5) Tyto VOP jsou účinné ode dne 1.4.2022.