EMIDAY AfterParty 18.30 – 23.00

NECHTE SE HÝČKAT LUXUSEM

Skladem
Kód: EDAP
1 790 Kč –28 % 1 290 Kč
Kategorie: EMIDAY 2022
AFTERPARTY
Akce
1 790 Kč –28 %

 

AFTERPARTY S TÝMEM EMI A KOLEGYNĚMI Z OBORU!

 

  

  A SAMOZŘEJMĚ… NECHAT SE HÝČKAT 4* HOTELEM

  U TOHO PŘECE NEMŮŽETE CHYBĚT!

  

 

18:30 - 20:00     Večerní raut

19:00                  Oficiální zahájení

20:00 – 23:00     Ladies Night -- večerní zábava s překvapením ve věži hotelu

                           s úžasným výhledem na   noční Prahu

 Snímek13

 


Všeobecné obchodní podmínky EMIDAY

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují právní vztah mezi pořadatelem E.mi – International s.r.o., U Božích bojovníků 89, Praha 3, IČO: 24214647 a účastníkem marketingové akce „Den s E.Mi“. - EMIDAY
 3. Pořadatel se zavazuje uspořádat marketingovou akci s předpokládaným místem konání v hotelu International, Koulova 1501/15, 160 45 Praha 6 dne 21.5.2021. Nákupem vstupenky vzniká mezi pořadatelem a účastníkem právní vztah, který je upraven těmito VOP a obě smluvní strany se těmito VOP zavazují řídit. Pořadatel si vyhrazuje právo místo akce změnit.

 

 1. Hlavní obsah smlouvy
 2. Pořadatel uspořádá marketingovou akci s obsahem dle oznámeného programu. Program je zveřejněn na internetových stránkách pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo program změnit a upravit dle momentální situace. Pořadatel vyvine maximální úsilí tak, aby program byl zajištěn v maximálním oznámeném rozsahu.
 3. Účastník si může zakoupit vstupenku v rozsahu: a. celodenního vstupného, b. půldenního vstupného, c. večerního vstupného. Celodenní vstupenka pokrývá celý rozsah marketingové akce dle programu. Půldenní vstupenka pokrývá program od cca. 12.15h do cca. 18h, přičemž bližší vymezení určí pořadatel. Večerní vstupenka pokrývá program od cca. 18:30h do cca. 23h, přičemž bližší vymezení určí pořadatel.
 4. Odpolední program bude přenášen zároveň živě prostřednictvím internetu („vzdáleně“). Při zakoupení odpolední vstupenky si účastník zvolí, zda zakoupí vstupenku pro fyzickou účast, anebo pro vzdálený přenos. Při zakoupení celodenní vstupenky nebo večerní vstupenky, je možná účast pouze fyzicky. Zakoupením vstupenky na odpolední program vzdáleným způsobem, nevzniká účastníku právo na fyzickou přítomnost na marketingové akci.
 5. Vybraná vstupenka musí být zaplacena do sedmi dnů ode dne jejího objednání. Marným uplynutím doby k placení právní vztah mezi pořadatelem a účastníkem zaniká.
 6. Ceny vstupenek jsou pohyblivé. Ceny určuje pořadatel, přičemž rozhodující pro stanovení ceny je den připsání částky na účet pořadatele, nikoli den objednání vstupenky. Dojde-li v mezidobí mezi objednáním vstupenky účastníkem a připsáním částky na účet pořadatele k posunu cen, zaplatí účastník rozdíl v ceně vstupenky do sedmi dnů ode dne, kdy pořadatel k doplatku vyzve. Nezaplatí-li účastník rozdíl v ceně, právní vztah mezi pořadatelem a účastníkem zaniká a pořadatel vrátí účastníkovi již zaplacenou částku.
 7. Fyzicky přítomný účastník je povinen se v den konání marketingové akce prezentovat před jejím zahájením dle pokynů pořadatele. Pořadatel při prezentaci předá účastníku materiály vztahující se k marketingové akci.
 8. Vzdáleně přítomný účastník získá před pořádáním marketingové akce do své emailové schránky internetový odkaz, na kterém přenos proběhne a dále unikátní jednorázový kód pro ověření přístupu. Vzdáleně přítomný účastník musí mít v den konání marketingové akce funkční kameru pro ověření jeho identifikace. Vzdáleně přítomný účastník musí zajistit, aby se marketingové akce prostřednictvím přenosu účastnil výlučně sám. Zjistí-li pořadatel v době konání akce, že se přenosu účastní více osob, které nezakoupily vstupenky, může přenos okamžitě ukončit a účastníkovi nevznikají jakákoli práva na vrácení zaplacené vstupenky či jakákoli jiná související práva.
 9. Jakákoli vstupenka je nepřenosná a účastník nemůže bez souhlasu pořadatele právo účasti na marketingové akci postoupit třetí osobě. Pořadatel bude vždy souhlasit s postoupením práv ze vstupenky na třetí osobu, pokud oznámení o postoupení práv oznámí původní účastník pořadateli na emailovou adresu eshop@emischool.cz do 7.5.2022. Pořadatel umožní vstup či účast na marketingovou akci novému účastníku i tehdy, pokud nebude změna v osobě oznámena do 7.5.2022, pokud nový účastník doklady prokáže zaplacení vstupenky, avšak nový účastník nebude mít připraveny podklady na své jméno a budou mu vydány podklady a certifikát na jméno původního účastníka.
 10. Po skončení akce získá účastník certifikát o účasti na marketingové akci v rozsahu jeho účasti. Fyzicky přítomný účastník obdrží certifikát na místě samém, vzdáleně přítomný účastník získá certifikát do emailové schránky.

 

III. Storno podmínky

 1. Dojde-li ke zrušení marketingové akce ze strany pořadatele bez existence objektivních vnějších vlivů, náleží účastníkovi náhrada zaplaceného vstupného ve výši 100%.
 2. Dojde-li ke zrušení marketingové akce ze strany pořadatele z důvodu existence vnějšího vlivu, náleží účastníkovi náhrada ve výši poměrné části zaplaceného vstupného 80%, anebo může účastník čerpat náhradu ve výši 100% formou nákupu zboží v internetovém obchodu pořadatele. Volba čerpání náhrady je na účastníkovi a je povinen ji sdělit pořadateli do tří dnů od výzvy pořadatele, jinak volbu provede pořadatel. Čerpání formy náhrady nejde vzájemně kombinovat. Na nákup nejdou vztáhnout jakékoli dodatečné slevy.
 3. Ke zrušení marketingové akce může dojít kdykoli před okamžikem zahájení.
 4. Nákup zboží v internetovém obchodu může účastník čerpat maximálně do 30.6.2022. Nevyčerpaná náhrada jinak zcela zaniká.
 5. Za vnější vliv je považováno jakékoli státní či municipální nařízení, které znemožní marketingovou akci pořádat zcela či zčásti (např. zákaz vycházení, karanténa, hygienické opatření, nucené uzavření hotelového provozu atp).
 6. Všechny peněžní částky budou vráceny na účet, ze kterého byla částka vstupného připsána na účet pořadatele, a to do 31.7.2022. Bude-li zákazník platit prostřednictvím platební karty, budou peněžní prostředky vráceny od 15 dnů od chvíle, kdy účastník sdělí číslo účtu pro vrácení; lhůta dle přechozí věty zůstává zachována.
 7. Odstoupí-li účastník od smlouvy z důvodu stojících na straně pořadatele, náleží mu plnění ve výši náhrady dle těchto VOP, resp. účastník se vzdává práva na plnění přesahující plnění dle čl. III. těchto VOP. Zároveň se účastník pro účely odstoupení vzdává práva na náhradu případné škody. To vše i pro případ zániku smlouvy.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Komunikace probíhá výlučně emailem mezi schránkami z domény pořadatele a schránkou uvedenou účastníkem.
 3. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi účastníkem a pořadatelem a účastník prohlašuje, že si tyto VOP přečetl a seznámil se s nimi před uzavřením smlouvy s pořadatelem.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.